Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Szczawnicy przy ul. Jana Wiktora 7


Szczawnica, 16 listopada 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn.zm. / w wykonaniu Uchwały nr XXXIX/269/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż z zasobu miasta i gminy  nieruchomości położonej w Szczawnicy przy ul. Jana Wiktora 7 stanowiącej:

zabudowaną budynkiem o powierzchni  użytkowej 588,35 m2 działkę ewid. Nr 1522/4
z obrębu 1 położoną w Szczawnicy przy ul. Jana Wiktora 7 o powierzchni 0.0950 ha, objętą księgą wieczystą nr NS1T/00156770/0
Cena wywoławcza  wynosi 411 000,00  zł /słownie : czterysta jedenaście tysięcy   złotych/
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług /Dz.U z 2017 poz. 1221 z póżn.zm. / sprzedaż w/w nieruchomości jest zwolniona od podatku Vat
 
Wadium wynosi  82 200,00 zł / słownie osiemdziesiąt dwa tysięące dwieście  złotych/

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

     
Dla w/w działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Szczawnica Nr XXII/159/2016 z dnia 1 lipca 2016 r.opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 3865 z dnia 01 lipca 2016.
 
Zgodnie z w/w planem w/w nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem U – tereny usług.
W/w plan jest w trakcie zmiany polegającej na doprecyzjowaniu zapisów w związku
z położeniem nieruchomości w strefie B Uzdrowiska, w zakresie miejsc parkingowych oraz obszarów Natura 2000


Opis nieruchomości:
Działka posiada kształt prostokątna. Działka  nachylona  w kierunku południowym.
Dojazd do działki ulica Jana Wiktora, w sąsiedztwie zabudowa mieszkalno pensjonatowa, przedszkole, tereny kościelne. Na działce znajduje się ogrodzenie siatkowe. Na działce znajdują się pojedyncze drzewa. Działka zabudowana jest byłym budynkiem szkoły muzycznej, w pełni uzbrojona.

Obciążenia:
1. służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu, przechodu oraz przeprowadzeniu urządzeń podziemnych i naziemnych przez działkę ewid. zmod. nr 1522/4 z obrębu 1 utartym szlakiem na gruncie wzdłuż północnej granicy tej działki, który został zaznaczony na mapie do ustalenia służebności gruntowej wpisanej do ewidencji Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Nowym Targu w dniu 01.08.2013 r. Nr ewid. 4447/93/13 linia przerywaną koloru brązowego – na rzecz każdoczesnych właścicieli działki ewid. nr 1522/3 z obrębu 1.
2. sprzedaż nieruchomości opisanej wyżej będzie mogła nastąpić pod warunkiem ustanowienia przez Nabywcę służebności przejazdu, przechodu i przeprowadzenia urządzeń podziemnych i naziemnych biegnącą utartym szlakiem na gruncie wzdłuż północnej granicy tej działki, który został zaznaczony na mapie do ustalenia służebności gruntowej wpisanej do ewidencji Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Nowym Targu w dniu 01.08.2013 r. Nr ewid. 4447/93/13 linia przerywaną koloru brązowego – na rzecz każdoczesnych właścicieli działki ewid. nr 1522/2 z obrębu 1.

Przetarg odbędzie się w dniu  23 stycznia 2018  r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczawnicy ul. Szalaya 103 – sala posiedzeń.

Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica PKO Bank Polski SA z siedzibą 34-460 Szczawnica ul. Park Dolny 17 NR 54 1020 2892 0000 5802 0646 9961 do dnia  18 stycznia 2018 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miasta
i Gminy Szczawnica. Brak środków na podanym powyżej koncie w ustalonym terminie uznaje się jako niewpłacenie wadium.

Warunkiem przystąpieniem do przetargu jest  okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu :
- oryginał wpłaty wadium
- dowód tożsamości -  w przypadku osób fizycznych
- w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji gospodarczej oraz właściwych pełnomocnictw osób reprezentujących te podmioty, dowody tożsamości.
- małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując notarialne pełnomocnictwo współmałżonka
- uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej notarialnej.

Wadium wniesione w pieniądzu przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nieruchomości. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu nie później niż 3 dni po odwołaniu, zamknięciu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Gmina nie zapewnia wskazania i wytyczenia granic nieruchomości na gruncie.

Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli ww. osoba nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego.  Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po wpłacie wylicytowanej kwoty najpóźniej na 5 dni przed zawarciem umowy, na konto Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica.
Koszty sporządzenia umowy i opłaty sądowej ponosi nabywca.
W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia  przetargu.

Bliższe informacje udzielane są w Referacie  Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica ul. Szalaya 103, pokój nr 207, tel. 18 262 22 03 wew.29