UWAGA! Zmiana rachunków bankowych Miasta i Gminy Szczawnica


Od 1 października 2017 roku, w wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego konkursu ofert, obsługę bankową Miasta i Gminy Szczawnica prowadził będzie PKO Bank Polski SA. W związku ze zmianą banku wszystkie dotychczasowe numery rachunków bankowych Miasta i Gminy Szczawnica oraz jej jednostek organizacyjnych (urzędu, szkół, przedszkola, MGOPS, MZGK) zostaną zamknięte.

Od 1.10.2017 roku obowiązują następujące numery rachunków bankowych Miasta i Gminy Szczawnica:

Rachunek Dochodów    25 1020 2892 0000 5102 0646 9953

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat m. in. z tytułu:
• podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
• podatku od środków transportowych,
• opłaty za gospodarowanie odpadami,
• opłaty uzdrowiskowej,
• opłaty miejscowej,
• opłaty targowej,
• opłaty skarbowej,
• opłaty od posiadania psów, opłaty za drewno, opłaty związanej z licencjami taxi,
• zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
• dochodów z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,
• użytkowania wieczystego gruntu gminy,
• trwałego zarządu gminy,
• opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,
• dzierżawy gruntów i najmu lokali gminy,
• wykupu lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, gruntu lub też innych obiektów od gminy,
• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy,
• opłaty za udostępnienie danych z rejestru ewidencji ludności,
• opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogi,
• odsetek od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy,
• spadków, zapisów i darowizn na rzecz gminy.

Rachunek Podstawowy   51 1020 2892 0000 5702 0646 9870

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat m. in. z tytułu:
• subwencji ogólnej,
• dotacji,
• udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
• wpływów z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe.

Rachunek Sum Depozytowych    54 1020 2892 0000 5802 0646 9961

Na ten rachunek należy dokonywać wpłat m. in. z tytułu:
• wniesienia wadium,
• zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wpłat na powyższe rachunki dokonywać można bez żadnych dodatkowych opłat w Banku PKO BP SA Oddział 1 znajdujący się przy ulicy Park Dolny 17, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00– 16:00.