Karta zgłoszenia zadania do gminnego programu rewitalizacji


Szanowni Państwo,

trwają pracę nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Szczawnica na lata 2017 – 2023. Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanych części gminy i uzupełnienie ich o nowe funkcje.

W zakończonym właśnie etapie prac określono kluczowe problemy i zagrożenie na obszarze gminy Szczawnica, a także wskazano miejsca, które potrzebują szczególnej uwagi.

       Kolejnym etapem jest określenie kompletnego katalogu działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Ważne, aby w programie ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych (EFRR, EFS, FS), jak i publicznych oraz prywatnych. Opracowywany Program Rewitalizacji zawierać będzie wykaz dopełniających się wzajemnie - głównych oraz uzupełniających - projektów rewitalizacyjnych. Ujęcie projektu w Programie Rewitalizacji może być pomocne przy uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych.

       Mam nadzieję, że zechcą się Państwo podzielić swoją opinią co jeszcze warto zrobić w naszej gminie i prześlą propozycję konkretnych zadań, które powinny być realizowane w Szczawnicy przez samorząd, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i mieszkańców.

    Szczególnie zachęcam przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe zainteresowane uwzględnieniem swoich zadań w opracowywanym Programie Rewitalizacji do wypełniania poniższego formularza.

       Zgłaszane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, co do zasady powinny być realizowane na obszarach, na których zidentyfikowano sytuację kryzysową i odpowiadać na zdiagnozowane problemy. Mapa obszarów zdegradowanych i rewitalizacji wraz z diagnozą jest dostępna na stronie internetowej gminy w zakładce Rewitalizacja.

W pierwszej kolejności proszę o wskazanie projektów które będą służyły rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, w tym przede wszystkim dotyczące:

- przebudowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, obejmujące:
- placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe),
- obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska),
- obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców,
- obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne;
- budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i adaptację obiektów infrastruktury kultury;
- działań prowadzących do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze);
- zagospodarowania (przebudowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki);
- modernizacji, renowacji budynków użyteczności publicznej poprawiających ich estetykę zewnętrzną;
- modernizacji, renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe i korytarze, windy).
- Projekty „miękkie” skierowane do społeczności lokalnej np.:
wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych m.in. spółdzielni socjalnych;
- organizacja przedsięwzięć integrujących i aktywizujących lokalną społeczność;
- organizacja warsztatów, kursów, szkoleń indywidualnych i grupowych, które służą przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu
- organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, które zamieszkują na terenach kryzysowych, mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań

Na wypełnione karty czekamy do 20 lutego 2017 roku.

Chciałbym, aby wypracowane i przyjęte rozwiązania w Gminnym Programie Rewitalizacji były rzeczywistą wypadkową oczekiwań i potrzeb naszej lokalnej społeczności. Zachęcam do współtworzenia Programu oraz wspólnych działań na rzecz poprawy jakości życia w naszej gminie.

Licząc na Państwa zaangażowanie, pozostaję z wyrazami szacunku,
Grzegorz Niezgoda
Burmistrz Szczawnicy

 

Llink do karty zbierania zadań