Strona główna / Przejrzysta Polska / Oznakowania wewnetrzne
ZARZĄDZENIE NR. 21 / 05 BURMISTRZA MIASTA SZCZAWNICA
z dnia 2 grudnia 2005 r.

w sprawie: aktualizacji informacji w systemie oznakowania wewnętrznego w Urzędzie Miasta

Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r./tekst jednolity z 2001 r Dz.U.nr.142 poz.1591 z póz. zmianami/ zarządzam  co następuje:


§ 1

W związku z koniecznością zagwarantowania mieszkańcom Szczawnicy łatwego  kontaktu z pracownikami oraz sprawnego załatwiania spraw ,wprowadza się procedurę aktualizacjiinformacji w systemie oznakowania wewnętrznego i utrzymania go w czystości w Urzędzie Miasta Szczawnica.


§ 2

 1. W przypadku zaistniałych zmian organizacyjnych , adresowych oraz personalnych inspektor ds. kadr i spraw  administracyjnych w Referacie Ogólno Administracyjnym niezwłocznie niepozniej niż w ciągu 3 dni od zmiany zleca wykonanie aktualizacji /zmiany napisów / na  tablicach informacyjnych Urzędu Miasta oraz przy drzwiach do poszczególnych pokoi.
2.Pracownik obsługi / sprzątaczka / raz na miesiąc dokonuje czyszczenia tablic informacyjnych znajdujących się na parterze i I piętrze  oraz tabliczek obok drzwi.
3.Inspektor ds. kadr i spraw administracyjnych raz na rok dokonuje przeglądu stanu technicznego tablic informacyjnych znajdujących się  w Urzędzie Miasta oraz tabliczek przy drzwiach pod kątem ich ewentualnych uszkodzeń i zleca wykonanie ewentualnych napraw.


§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się inspektorowi ds. kadr i spraw administracyjnych w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.