Strona główna / Przejrzysta Polska / Program rozwoju lokalnego
Program Rozwoju Lokalnego Miasta Szczawnica to zestaw działań zmierzających do długotrwałego
i zrównoważonego rozwoju miasta. Działania te mają zostać podjęte w określonym otoczeniu, określonym terminie i zakładać współfinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Plan Rozwoju Lokalnego jest obligatoryjny dla projektów składanych do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w przypadku działania 3.1. Obszary wiejskie i działania 3.2. Obszary podlegające restrukturyzacji. Niniejszy Plan zawiera także projekty planowane do współfinansowania w ramach innych działań ZPORR.

Plan Rozwoju Lokalnego został przygotowany na lata 2004-2006, dlatego zadania planowane do realizacji w tym okresie programowania są szczegółowo opisane pod kątem merytorycznym, a także posiadają dokładny plan finansowy. W niniejszym Planie Rozwoju zamieszczono także listę zadań planowanych przez władze Szczawnicy do realizacji w latach 2007-2013 (kolejny okres programowania funduszy strukturalnych UE). Plan Rozwoju jest dokumentem uchwalanym przez Radę Miejską, określającym najważniejsze działania mające na celu ciągły rozwój miasta oraz przewidywane efekty tych działań. Warunkiem powodzenia jest współpraca przy realizacji poniższych zamierzeń pomiędzy władzami samorządowymi, środowiskiem przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Szczawnica został przygotowany przez konsultantów Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie (Janusz Krzyżak, Wojciech Odzimek) we współpracy z Urzędem Miasta Szczawnica i lokalnymi środowiskami społeczno-gospodarczymi. Dokument zawiera strukturę zalecaną przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w: „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Ogólny podręcznik wdrażania” (Warszawa; styczeń 2004).


Pobierz

Plan Rozwoju Lokalnego .doc (1.97 Mb)