KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW
URZĘDU MIASTA SZ C Z A W N I C A


Misją pracowników samorządowych Urzędu Miasta Szczawnica jest:
„Realizacja celów i zamierzeń wyznaczonych przez lokalną społeczność przy profesjonalizacji usług,
sprawnym i skutecznym działaniu Urzędu „By tę misję skutecznie wykonywać trzeba: zaufania,
jawności i przeźroczystości działania, profesjonalizmu i skuteczności.W swoich kontaktach
z osobami fizycznymi (obywatelami ) i instytucjami pracownicy samorządowi przestrzegają
zasad zapisanych w niniejszym kodeksie .Pracownik samorządowy pełniący służbę publiczną służy państwu
i społeczności lokalnej, przestrzega porządku prawnego i wykonuje sumiennie powierzone mu zadania.
Pracownik wykonuje swoje obowiązki rzetelnie, sumiennie i bezstronnie.
Cechuje go życzliwość uprzejmość, lojalność, opanowanie i cierpliwość.
W szczególności pracownik samorządowy przestrzega i działa zgodnie
z zasadami:
· Praworządności
· Bezstronności i bezinteresowności
· Obiektywizmu
· Uczciwości i rzetelności
· Odpowiedzialności
· Jawności
· Dbałości o dobre imię urzędu i pracowników samorządowych
· Godnego zachowywania się w miejscu pracy i poza nim
· Uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami , zwierzchnikami , radnymi, podwładnymi
i współpracownikami.W przypadku podejmowania przez pracowników samorządowych działań niezgodnych
z Kodeksem Etycznym stosuje się procedury i mechanizmy zapisane w Kodeksie Postępowania Pracowników
– zarządzenie nr. 17/05 Burmistrza Miasta Szczawnica.

Skargi i zażalenia można składać do Burmistrza Miasta .

 Szczawnica, dnia 29 listopad 2005 r.

  Lista pracowników Urzędu Miasta Szczawnica którzy przyjęli Kodeks Etyczny i będą kierować się nim w codziennej pracy :

1.Lucja Czaja - inspektor                                      
2.Anna Dębska – inspektor                      
3. Krystyna Gabryś – inspektor                         
4. Barbara Gomułka – specjalista                       
5.Renata Gawęda –Radca Prawny                     
6. Krystyna Jasiurkowska –inspektor                  
7. Anna Hurkała - inspektor                                  
8. Urszula Korus – inspektor                                
9. Wanda Klimczak - inspektor                            
10.Maria Malinowska – Skarbnik Miasta           
11.Janina Mastalska –inspektor                        
12.Tadeusz Machlowski –Pełnomocnik             
13.Jolanta Nizielska-Mrugała –podinspektor    
14.Józef Mrugała Zastępca Burmistrza              
15.Danuta Majerczak –specjalista                      
16.Anna Niezgoda – inspektor                            
17.Irena Niezgoda – inspektor                             
18.Agnieszka Naglik – referent                   
19.Jolanta Poręba – inspektor                         
20.Marek Pabis – podinspektor                         
21.Jacek Pałka -inspektor                                    
22.Bernadetta Psonak – Z-ca Kierownika Referatu
23.Maria Słowik – inspektor                                
24.Joanna Stychno – Kierownik Referatu          
25.Anna Szczepaniak – referent                         
26.Roman Trojnarski – Burmistrz Miasta           
27.Anna Wiercioch –Główna Księgowa             
28.Katarzyna Wiercioch –referent                       
29.Stanisława Zachwieja –inspektor                  
30.Ludwik Wolski - informatyk