Strona główna / Przejrzysta Polska / Główne założenia
pobierz broszurę  Strategia.pdf (461.78 Kb)

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SZCZAWNICA NA LATA 2004-2013

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Miasta Szczawnica!

Strategia Rozwoju Miasta Szczawnica powstała z potrzeby weryfikacji
i aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Szczawnica, opracowanej w
2000 r. w ramach programu „UMBRELLA”.

Aktualizacja zapisów strategicznych była wymogiem nowej sytuacji społeczno-gospodarczej miasta, regionu małopolskiego i Polski, związanej głównie z wstąpieniem
naszego kraju do Unii Europejskiej oraz z pojawieniem się zupełnie nowych możliwości związanych z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych na rozwój lokalny.

Okres realizacji zaktualizowanego dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Szczawnica przyjęto na lata 2004-2013, tak, aby wpisywał się on w okresy programowania
budżetu Unii Europejskiej (2004-2006 oraz 2007-2013), co ułatwi władzom Miasta
formułowanie zadań do realizacji w ramach funduszy strukturalnych UE.

Strategia Rozwoju Miasta Szczawnica jest niezmiernie ważnym dokumentem dla
naszej społeczności. Jej ustalenia stanowią merytoryczną podstawę do prowadzenia
długookresowej i systematycznej polityki rozwoju Miasta Szczawnica.

Rada Miasta Szczawnica oraz Burmistrz Miasta dziękują wszystkim Osobom, Organizacjom i Instytucjom, które – poprzez zgłaszanie swoich opinii, uwag i propozycji

– w istotny sposób przyczyniły się do weryfikacji Strategii Rozwoju Miasta Szczaw
nica.

Wyrażamy nadzieję, że niniejszy dokument stanie się podstawą do wspólnych działań realizowanych dla dobra i pomyślności mieszkańców Szczawnicy, jak również dla
licznie przybywających w nasze strony turystów.

Burmistrz Miasta Szczawnica Przewodniczący Rady Miasta
mgr Roman Trojnarski inż. Wiesław Król 

MISJA MIASTA SZCZAWNICA

Szczawnica jest miejscem zadowolonych gości i mieszkańców, miastem ustawicznie rozwijającym infrastrukturę komunalną, bazę turystyczno-sportową z poszanowaniem zasobów przyrodniczych oraz dbającym o rozwój kultury lokalnej.

Misja Miasta wskazuje nadrzędny kierunek jego długofalowego rozwoju. Stanowi
ona zatem czynnik integracji lokalnej społeczności wokół zasadniczych dla rozwoju
miasta spraw i swoistą wizytówkę miasta. Jest to przesłanie będące podstawą podtrzymywania istniejących i tworzenia nowych, silnych więzi społecznych pomiędzy
mieszkańcami miasta oraz ich różnymi środowiskami i reprezentacjami.

PLAN OPERACYJNY
DLA STRATEGII ROZWOJU MIASTA SZCZAWNICA


Kierunki rozwoju

Kierunki rozwoju to obszary mogące stać się „kołami zamachowymi” dla dalszego
rozwoju miasta, mające stać się w perspektywie 10-ciu lat czynnikami dynamizującymi jego rozwój. W wyniku prac warsztatowych i analiz strategicznych wyodrębniono
cztery strategiczne kierunki rozwoju Miasta Szczawnica:

.
Turystyka, sport i kultura
.
Lecznictwo uzdrowiskowe
.
Infrastruktura techniczna i społeczna
.
Handel i usługi


Cele strategiczne

Cele te należą do grupy celów kierunkowych (odpowiadają na pytanie: co chcemy
osiągnąć?) i długofalowych, o terminie realizacji sięgającym 10 lat.

Cele operacyjne

Cele te dotyczą średniego horyzontu czasowego (3-5 lat). Odpowiadają na pytanie: w jaki sposób to osiągnąć?, wskazują zatem określone narzędzia i sposoby realizacji celów strategicznych.

Zadania

Zadania to konkretne działania służące realizacji celów. Są one podstawą wdrażania strategii rozwoju, posiadają więc określone ramy organizacyjne. Część zadań
w swej treści oraz zakresie działania może służyć realizacji różnych celów strategicznych bądź operacyjnych. Mówiąc o zadaniach mamy na myśli nie tylko zadania
inwestycyjne, rozwijające infrastrukturę techniczną i komunalną. W niniejszej strategii zawarto także zadania „miękkie”, dotyczące inwestycji niematerialnych, czyli
działania ze sfery społecznej, kulturalnej i edukacyjnej.

 


TURYSTYKA, SPORT I KULTURA


Kierunek rozwoju „TURYSTYKA, SPORT I KULTURA” oparty jest na jednym
celu strategicznym:

I.
CEL STRATEGICZNY:
ROZWÓJ SZCZAWNICY JAKO OŚRODKA TURYSTYCZNO-KULTURALNEGO
O ZNACZENIU OGÓLNOPOLSKIM
W ramach powyższego celu strategicznego wyznaczone zostały następujące cele
operacyjne:

1.
Wykreowanie specyficznej i kompleksowej oferty turystycznej miasta
Zadania:

I.1.1
Podejmowanie działań w celu powołania organizacji koordynującej rozwój
turystyki w mieście (np. Forum Turystyczne, Lokalna Organizacja Turystyczna) – organizacja taka może funkcjonować w ramach stowarzyszenia i
powinna skupiać partnerów samorządowych, społecznych i gospodarczych,
zainteresowanych rozwojem turystyki w Szczawnicy;
I.1.2 Rozpisanie konkursów dla mieszkańców miasta na nowe pomysły w zakresie rozwoju turystyki (np. coroczny plebiscyt na „Hit Turystyczny Szczawnicy”);
I.1.
Wspieranie organizacyjne i finansowe dla osób i instytucji rozwijających
nowe oferty turystyczne miasta (np. konkurs „małych grantów”);

I.1.4
Podejmowanie współpracy z Dyrekcją Pienińskiego Parku Narodowego i
Popradzkiego Parku Krajobrazowego w celu harmonijnego rozwoju turystycznego części miasta, leżącej w otulinie Parków;
I.1.5
Wykorzystanie współpracy międzygminnej i instytucji międzygminnych
jako forum współpracy na rzecz rozwoju nowych ofert turystycznych miasta i subregionu;
I.1.6
Dążenie do wpisania miasta i jego zabytków w kulturowe szlaki tematyczne
przebiegające przez obszar całych Karpat oraz wzmożenie ich promocji;
I.1.7
Zacieśnianie współpracy międzynarodowej miasta, służącej rozwojowi turystyki, sportu i kultury;
I.1.8 Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na rozwój turystyki i sportu w mieście
– współpraca partnerów samorządowych, społecznych i gospodarczych;

2. Prowadzenie aktywnej promocji turystycznej miasta
Zadania:


I.2.1
Opracowanie Szczawnickiego Informatora Turystycznego;
I.2.2
Organizacja Centrum Informacji Turystycznej (CIT);
I.2.3
Współpraca z gminami regionu oraz regionalnymi instytucjami w zakresie
promocji walorów i bazy turystycznej miasta;
I.2.4
Szeroka promocja najatrakcyjniejszych centrów i walorów turystyczno-rekreacyjnych, będących „wizytówkami” miasta – opracowanie dla każdej z nich
odrębnego, ale jednolitego pod względem standardu, folderu promocyjnego;
I.2.5
Wykreowanie na arenie regionalnej i ogólnopolskiej wiodących imprez
turystycznych, sportowych i kulturalnych miasta, które przyciągałyby turystów oraz stanowiły istotne narzędzie promocji zewnętrznej;
I.2.6
Udział przedstawicieli miasta na regionalnych, ogólnokrajowych i zagranicznych targach turystycznych i rekreacyjnych;
I.2.7
Wspieranie produkcji i sprzedaży pamiątek turystycznych związanych z
miastem np. poprzez ogłoszenie konkursu na pamiątkę turystyczną Szczawnicy – wykreowanie symbolu turystycznego miasta
3. Stymulowanie rozwoju infrastruktury turystyczno-sportowej w mieście
Zadania:

I. .1 Prowadzenie monitoringu stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w
mieście;

I.3.2 Oznakowanie turystyczne miasta Szczawnica zgodnie z założeniami systemu
IDENTUR;
I. . Rozwój nowych tras rowerowych, pieszych i konnych oraz integracja dotychczas istniejących w powiatowy i regionalny system tras;

I.3.4 Rozwój nowych tras narciarskich, snowboardowych, snowmobilowych oraz
innych, służących sportom ekstremalnym;
I.3.5 Realizacja nowych inwestycji turystyczno-rekreacyjnych na Palenicy;
I.3.6 Budowa infrastruktury towarzyszącej trasie pieszo-rowerowej Szczawnica-
Leśnica (oświetlenie w obrębie miasta, oznakowanie, ławeczki);
I.3.7 Wspieranie działań inwestorów prywatnych służących budowie krytej pływalni w mieście;
I.3.8 Budowa amfiteatru w Szczawnicy, służącego organizacji imprez turystycznych, kulturalnych i społecznych;
5


I. .9 Budowa połączenia komunikacyjnego na trasie Szczawnica Piaski – Piwniczna;

I.3.10 Urządzenie placu rekreacyjno-sportowego w mieście (lokalizacja – Malinów), z boiskiem sportowym, bieżnią lekkoatletyczną, zapleczem technicznym, miejscem zabaw dla dzieci etc.;
I.3.11 Dbałość o uporządkowany system ekspozycji reklam na terenie miasta;
I.3.12 Wydzielenie terenów pomiędzy Jarmutą a Białą Wodą jako obszaru rekreacyjno-sportowego;
I.3.13 Wyznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nowych terenów turystycznych i rekreacyjnych, z zachowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego;
I.3.14 Wspieranie rozwoju bazy noclegowej o wysokim standardzie;
I. .15 Stymulowanie rozwoju sieci placówek gastronomicznych w mieście, w tym
również przy szlakach drogowych (obsługa gości tranzytowych);

4. Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów
Zadania:
I.4.1 Utworzenie skansenu pienińsko-łemkowskiego i przeniesienie tamże zasobów muzealnych miasta (lokalizacja – Jaworki);
I. . Reaktywacja działalności sali kinowej w celu organizacji seansów, spektakli,
widowisk i imprez kulturalnych;
I. . Organizacja znaczących imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych dla
mieszkańców miasta i przybywających gości;
I.4.4 Opracowanie i coroczna aktualizacja kalendarza imprez kulturalnych oraz
jego promocja w ramach kompleksowej oferty turystycznej Szczawnicy;
I.4.5 Włączenie atrakcji kulturowych powiatu w system regionalnych szlaków
turystycznych lub zabieganie o ich utworzenie;
I.4.6 Organizacja imprez o tematyce międzynarodowej, propagujących kulturę
innych krajów w Polsce oraz tradycje szczawnickie za granicą;
I. .7 Kultywowanie i promocja dokonań lokalnych twórców w dziedzinie kultury i sztuki – organizacja ekspozycji, pomoc w wydawaniu materiałów
wystawowych i promocyjnych, zbiorów wierszy etc.;
I. .8 Rozszerzanie kontaktów ze sponsorami współfinansującymi imprezy kulturalne w mieście oraz z instytucjami wspierającymi rozwój kultury (Urząd
Marszałkowski, Ministerstwo Kultury);

6


5. Wspieranie i rozwój aktywności społecznej mieszkańców miasta
Zadania:
I.5.1
I.5.
Doskonalenie form współpracy władz miasta z lokalnymi organizacjami
pozarządowymi;
Wzmacnianie tożsamości lokalnej poprzez pielęgnację historii i rodzimych
tradycji;
I.5. Wspieranie organizacyjne i finansowe grup dzieci i młodzieży przejawiających inicjatywy społeczne (w szczególności turystyczne, kulturalne, artystyczne i rekreacyjno-sportowe) oraz zainteresowanie lokalną samorządnością;
I.5. Zacieśnianie współpracy szkół gminnych na szczeblu krajowym i międzynarodowym – organizacja wspólnych projektów, imprez, wymiany młodzieży;

LECZNICTWO UZDROWISKOWE

Kierunek rozwoju „LECZNICTWO UZDROWISKOWE” oparty jest na jednym
celu strategicznym:

I.
CEL STRATEGICZNY:
WZROST LICZBY KURACJUSZY PRZYBYWAJACYCH
DO UZDROWISKA SZCZAWNICA
W ramach powyższego celu strategicznego wyznaczone zostały następujące cele
operacyjne:

I.1.
Rewitalizacja części uzdrowiskowej miasta Szczawnica
Zadania:

I.1.1
Opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Szczawnica”
(warunek wykorzystania środków strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – poddziałanie 3.3.1
Rewitalizacja Obszarów Miejskich);
I.1.2
Inicjowanie współpracy wielu partnerów w procesie pozyskiwania środków pozabudżetowych przeznaczanych na rewitalizację części uzdrowiskowej miasta
I.1.3
Zagospodarowanie wolnych obiektów w mieście na cele lecznictwa uzdrowiskowego;
7


I.2. Podniesienie jakości istniejącej bazy uzdrowiskowej i tworzenie
nowych produktów lecznictwa uzdrowiskowego
Zadania:

I.2.1 Podwyższanie jakości usług leczniczych (wyposażenie w specjalistyczny,
nowoczesny sprzęt, wdrażanie nowej wiedzy medycznej, etc.);
I. . Szkolenie personelu medycznego i rehabilitacyjnego, zgodnie z nową wiedzą medyczną i osiągnięciami w dziedzinie techniki medycznej;
I. . Modernizacja istniejącej bazy sanatoryjnej pod kątem technicznym (m.in.
wyposażenie w urządzenia chroniące środowisko, proekologiczne systemy
ogrzewania, kanalizacji, filtry, wysoki standard zaplecza sanitarnego);
I. . Rozwój nowych produktów uzdrowiskowych, zgodnych z trendami światowymi i dostosowanych do potrzeb odbiorców;
I. .5 Stworzenie systemu zachęt dla inwestorów w zakresie budowy rozlewni
i utworzenia sieci sprzedaży wód mineralnych;
I. .6 Rozwój infrastruktury towarzyszącej obiektom uzdrowiskowym – sauny,
baseny, solaria, kluby fitness etc.;
I. .7 Likwidacja w obiektach uzdrowiskowych barier architektonicznych dla
osób niepełnosprawnych;
I. .8 Rozwój produktów turystyczno-uzdrowiskowych, łączących pobyt leczni-
I. .9
czy w Szczawnicy z aktywnym wypoczynkiem i rozwojem wiedzy;
Inicjowanie współpracy wielu partnerów w procesie pozyskiwania środków pozabudżetowych przeznaczanych na rozwój lecznictwa uzdrowiskowego;
I.3. Utworzenie systemu promocji ogólnopolskiej i zagranicznej
miasta pod kątem lecznictwa uzdrowiskowego
Zadania:
I.3.1 Przywrócenie miastu nazwy „Szczawnica-Zdrój”;
I.3.2 Współpraca władz miasta z podmiotami lecznictwa uzdrowiskowego w
procesie promocji walorów uzdrowiskowych Szczawnicy;
I.3.3 Organizacja Targów Zdrowia w Szczawnicy;
I.3.4 Aktywny udział władz Szczawnicy i przedstawicieli instytucji uzdrowiskowych z miasta w Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych RP;
I.3.5 Aktywny udział władz Szczawnicy i przedstawicieli instytucji uzdrowiskowych z miasta w targach, konferencjach krajowych i międzynarodowych dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego;
I.3.6 Nawiązanie i utrzymywanie partnerskich kontaktów z uzdrowiskami europejskimi w celu organizacji wspólnych konferencji, imprez międzynarodowych i promocji;

8


I.4. Krzewienie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta i gości
Zadania:
I.4.1
I.4.2
I.4.3
I.4.4
Organizacja okresowych akcji profilaktycznych mających na celu promocję zdrowia oraz wczesne wykrywanie groźnych chorób;
Rozwój edukacji zdrowotnej – podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia;
Realizacja programów przeciwdziałania uzależnieniom;
Prowadzenie wspólnych działań z mediami lokalnymi i regionalnymi w celu
propagowania modelu zdrowego i aktywnego stylu życia mieszkańców;
I.4.5 Rozwój ponadlokalnej sieci szkół promujących zdrowie;

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I SPOŁECZNA

Kierunek rozwoju „INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I SPOŁECZNA” oparty jest na dwóch celach strategicznych:

CELE STRATEGICZNE:

I.
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ ZWIĘKSZAJĄCEJ
ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNĄ SZCZAWNICY ORAZ STANDARDY
ZAMIESZKIWANIA SPOŁECZNOŚCI
II.
ZAPEWNIENIE MIESZKAŃCOM MIASTA DOSTĘPU DO WYSOKIEJ
JAKOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH
W ramach I celu strategicznego wyznaczone zostały następujące cele operacyjne:

I.1. Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.
Zadania:

I.1.1 Rehabilitacja sieci wodociągowej w mieście Szczawnica – uszczelnienie i
modernizacja;
I.1.2 Budowa nowego, powierzchniowego ujęcia wody na potoku Czarna Woda
wraz ze stacją uzdatniania wody;
I.1.3 Budowa magistralnej sieci wodociągowej dla osiedli Jaworki i Szlachtowa
– obsługiwanej przez nowe ujęcie wody na potoku Czarna Woda;
I.1.4 Rozbudowa magistralnej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta;

9


I.1.5 Budowa sięgaczy kanalizacji sanitarnej;
I.1.6 Modernizacja stacji uzdatniania wody – budowa zapasowego zbiornika
wody pitnej;
I.1.7 Doposażenie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w sprzęt do
bieżącego utrzymania kanalizacji sanitarnej, burzowej oraz systemu zaopatrzenia w wodę;
I.1.8 Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji burzowej;
I.1.9 Propagowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach
trudno dostępnych;
I.1.10 Budowa nowego, powierzchniowego ujęcia wody Szlachtowa -Sielskie
wraz ze stacją uzdatniania wody;
I.1.11 Rozważenie możliwości zmiany struktury organizacyjnej Szczawnicy
– zmiana formuły miasta Szczawnica na miasto i gminę Szczawnica;

I.2. Poprawa dostępności komunikacyjnej oraz przepustowości wewnętrznego
układu drogowego miasta.
Zadania:

I.2.1
Wyprowadzenie ruchu kołowego ze strefy A Uzdrowiska Szczawnica oraz
udrożnienie systemu ruchu kołowego w sezonie poprzez budowę drogi
odbarczającej wzdłuż potoku Grajcarek;
I.2.2
Modernizacja sieci dróg gminnych:
I.2.3
Poprawa bezpieczeństwa na drogach (Jaworki – Homole, droga na Białą Wodę);
I.2.4
Modernizacja istniejących i budowa nowych mostów lokalnych (Czarna Woda);
I.2.5
Tworzenie warunków do powstawania nowych parkingów w mieście;
I.2.6
Rewitalizacja istniejącego dworca autobusowego oraz budowa nowego;
I.2.7
Administracyjne uregulowanie statusu ulic w Szlachtowej i Jaworkach
(nadanie oficjalnych nazw i uporządkowanie numeracji domów);
I.3. Rozwój infrastruktury służącej poprawie jakości powietrza w mieście.
Zadania:

I.3.1
Wymiana pozostałych dużych kotłowni węglowych (w tym w instytucjach
samorządowych) na opalane paliwami ekologicznymi (np. kotłownie olejowe, gazowe);
I.3.2
Monitorowanie potrzeb lokalnych oraz możliwości gazyfikacji miasta;
I.3.3
Wdrażanie projektów w zakresie stosowania alternatywnych źródeł energii, w tym energii cieplnej;
10


I.4. Usprawnienie systemu gospodarki odpadami.
Zadania:

I.4.1 Objęcie systemem odbioru odpadów wszystkich mieszkańców miasta;
I.4.2 Przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji dzikich wysypisk śmieci i
ich likwidacja;
I.4.3 Podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez doskonalenie systemu segregacji odpadów;
I.4.4 Podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez kompostowanie;
I.4.5 Podejmowanie działań służących utylizacji odpadów azbestowych – identyfikacja potrzeb i organizacja systemu zbiórki i składowania azbestu;

I.5.Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców miasta i przybywających
gości

Zadania:

I.5.1
Zorganizowanie mini-centrum edukacji ekologicznej na bazie lokalnych
walorów przyrodniczych – stworzenie ścieżek dydaktycznych oraz stałej
ekspozycji służącej krzewieniu wartości ekologicznych i regionalnych;
I.5.2
Organizacja imprez, festynów, happeningów i konkursów o charakterze międzygminnym, propagujących i krzewiących wartości ekologiczne
wśród dzieci i dorosłych – inicjowanie szerokiej współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami;
I.6. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.
Zadania:

I.6.1
Tworzenie i rozbudowa lokalnych sieci infrastruktury teleinformatycznej;
I.6.2
Upowszechnienie stosowania technik społeczeństwa informacyjnego w
pracy instytucji publicznych, w tym samorządowych;
I.6.3
Tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu;
11


W ramach II celu strategicznego wyznaczone zostały następujące cele operacyjne:

II.1. Poprawa bazy lokalowej oraz poziomu wyposażenia szkół gminnych
Zadania:

II.1.1 Remont budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego;
II.1.2 Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 poprzez budowę sali gimnastycznej;
II.1.3 Remont budynku Gimnazjum Publicznego;
II.1.4 Modernizacja budynku szkoły w Szlachtowej wraz z budową sali gimnastycznej;
II.1.5 Bieżące wyposażanie szkół w nowoczesne środki dydaktyczne i techniczne z uwzględnieniem dostępu do sieci komputerowej;
II.1.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery w szkołach miejskich;

II.2. Wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa socjalnego mieszkańców
Zadania:

II.2.1
Prowadzenie i wspieranie działań zmierzających do zabezpieczenia potrzeb socjalnych mieszkańców miasta, w tym rozwój usług opiekuńczych
skierowanych do dzieci z rodzin patologicznych, osób starszych i niepełnosprawnych;
II.2.2
Wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz poprawy poziomu życia osób potrzebujących w mieście;
II.2.3
Adaptacja budynku PERŁA w Szczawnicy z przeznaczeniem na placówkę
dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie placówki;
II.2.4
Budowa Domu Pomocy Społecznej w Szczawnicy;
II.2.5
Dostosowywanie obiektów użyteczności publicznej dla poruszania się osób
niepełnosprawnych – likwidacja barier architektonicznych;
II.2.6
Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Miasta w Szczawnicy;
II.2.7
Remont komunalnych obiektów mieszkaniowych w mieście;
II.2.8
Zorganizowanie mieszkań socjalnych dla Romów – mieszkańców Szczawnicy;
II.2.9
Budowa cmentarza komunalnego w Szczawnicy;
1


II.3. Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego w mieście
Zadania:

II.3.1 Prowadzenie szerokiego zakresu działań informacyjnych i prewencyjnych
mających na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa publicznego wśród
mieszkańców miasta i wśród gości;
II.3.2 Zarządzanie kryzysowe – współdziałanie władz miasta z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, wypadków drogowych, awarii technicznych
oraz innych miejscowych zagrożeń;
II.3.3 Systematyczny wzrost poziomu wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w mieście;
II.3.4 Rozwój monitoringu w centrum miasta

HANDEL I USŁUGIKierunek rozwoju „HANDEL I USŁUGI” oparty jest na trzech celach strategicznych:

CELE STRATEGICZNE:

I.
WSPIERANIE DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI MAŁYCH I
ŚREDNICH FIRM

AKTYWIZACJA LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW ORAZ
PRZYCIĄGANIE NOWYCH PODMIOTÓW
II. KREOWANIE
PROFESJONALNEJ OFERTY INWESTYCYJNEJ
MIASTA
III. TWORZENIE WARUNKÓW DO KRZEWIENIA POSTAW PRZEDSIĘBIORCZYCH
WŚRÓD SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

W ramach I celu strategicznego wyznaczone zostały następujące cele operacyjne:

1


I.1.
Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia organizacyjnego i merytorycznego
dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Zadnia:

I.1.1
Podejmowanie współpracy przez lokalnych przedsiębiorców, władze
samorządowe i organizacje pozarządowe na rzecz utworzenia instytucji
wsparcia biznesu w Szczawnicy;
I.1.2
Utworzenie komórki ds. rozwoju gospodarczego (stanowiska) w Urzędzie
Miasta Szczawnica odpowiedzialnej za kwestie rozwoju przedsiębiorczości
na szczeblu lokalnym, obsługi inwestora oraz koordynację pozyskiwania
funduszy zewnętrznych;
I.1.3
Utworzenie Lokalnego Funduszu Pożyczkowego;
I.1.4
Utworzenie Lokalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych;
I.1.5
Organizowanie konferencji i seminariów dla lokalnych przedsiębiorców;
I.1.6
Organizacja cyklicznych wydarzeń (spotkań) gospodarczych pod nazwą
Szczawnickie Forum Przedsiębiorczości;
I.1.7
Zbieranie i udostępnianie lokalnym przedsiębiorcom informacji na temat
potencjalnych partnerów gospodarczych i handlowych po drugiej stronie
granicy (Słowacja);
I.2. Kreowanie korzystnego klimatu dla rozwoju lokalnych firm.
Zadania:

I.2.1
Utworzenie internetowego portalu gospodarczego Szczawnicy z informacjami branżowymi dla inwestorów i kontrahentów oraz linkami (odnośnikami) do stron lokalnych przedsiębiorców, regionalnych organizacji okołobiznesowych i instytucji samorządowych;
I.2.2
Opracowanie „Przewodnika dla inwestora” - materiału zawierającego podstawowe informacje dla potencjalnych inwestorów z zakresu gospodarki
lokalnej i oferty inwestycyjnej miasta (np. w formie CD i w internetowym
portalu gospodarczym);
I.2.3
Inicjowanie organizacji imprez integrujących środowiska samorządowe i
biznesowe – np. fundowanie symbolicznej nagrody Burmistrza Szczawnicy na najlepszego przedsiębiorcę roku w mieście, najlepszy produkt lokalny (wybranego przez Kapitułę Konkursową), etc.;
I.2.4
Podejmowanie działań zmierzających do kontynuowania praktyk nawiązywania kontaktów gospodarczych podczas wizyt zagranicznych oraz lokalnych i regionalnych wydarzeń mających miejsce na terenie Szczawnicy
I.2.5
Stworzenie systemu zachęt dla inwestorów w zakresie budowy rozlewni
i utworzenia sieci sprzedaży wód mineralnych;
1


W ramach II celu strategicznego wyznaczone zostały następujące cele operacyjne:

II.1. Tworzenie nowych obiektów i terenów inwestycyjnych.
Zadania:
II.1.1 Sporządzanie okresowej, dokładnej inwentaryzacji obiektów i terenów
przeznaczonych do zainwestowania pod działalności produkcyjne, usługowe i handlowe na terenie miasta;
II.1.2 Kompleksowe uzbrajanie terenów przeznaczonych pod inwestycje – wykorzystywanie możliwości partycypacji podmiotów prywatnych;
II.1.3 Budowa obiektu usługowo-handlowego „Brama Pienin”;
II.1.4 Rewitalizacja historycznej części uzdrowiska;
II.1.5 Prowadzenie gminnej polityki zachęt i preferencji podatkowych dla inwestorów;

II.2. Aktywna promocja ofert inwestycyjnych miasta oraz lokalnych walorów
gospodarczych.
Zadania:

II.2.1
Opracowanie kompleksowej oferty wolnych terenów inwestycyjnych i
obiektów na terenie miasta, przeznaczonych do zagospodarowania – druk
oferty w postaci folderu inwestycyjnego oraz utworzenie bazy danych w
Internecie i jej stała aktualizacja;
II.2.2
Współpraca organizacyjna i finansowa różnych środowisk lokalnych
(uzdrowiskowych, turystycznych, handlowo-usługowych, etc.) w procesie
promocji oferty inwestycyjnej miasta oraz jego walorów gospodarczych;
II.2.3
Intensywna promocja ofert inwestycyjnych miasta oraz jego walorów gospodarczych;
II.2.4
Utrzymywanie stałych kontaktów i współpraca z instytucjami regionalnymi prowadzącymi działania promujące gospodarkę województwa małopolskiego;
II.2.5
Utrzymywanie stałych i efektywnych kontaktów z mediami regionalnymi
i ogólnopolskimi w celu kreowania korzystnego wizerunku Szczawnicy
jako miejsca do inwestowania;
15


W ramach III celu strategicznego wyznaczone zostały następujące cele operacyjne:

III.1. Podejmowanie działań ułatwiających osobom bezrobotnym i pracującym
zdobycie nowych kwalifikacji
Zadania:

III.1.1 Wspieranie osób bezrobotnych w zakresie aktywnego poszukiwania pracy
– Utworzenie Miejskiego Klubu Pracy;
III.1.2 Współpraca władz samorządowych, lokalnych pracodawców, Powiatowego
Urzędu Pracy i organizacji pozarządowych w organizacji szkoleń i
kursów zawodowych dla osób bezrobotnych i pragnących zdobyć nowe
umiejętności dla zwiększenia własnej konkurencyjności na wymagającym
rynku pracy;
III.1.3 Rozwój kształcenia ustawicznego osób dorosłych;

III.2. Rozwijanie systemu promującego przedsiębiorczość wśród dzieci i młodzieży
Zadania:

III. .1
Stworzenie Funduszu Stypendialnego dla młodzieży z terenu miasta;

III.2.2
Uwzględnianie w procesie nauczania szkolnego zagadnień przygotowujących młodzież do życia w warunkach globalizacji gospodarki i konkurencyjnego rynku pracy.

Pełny tekst „Strategii Rozwoju Miasta Szczawnica na lata 2004-2013”, dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej miasta www.szczawnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej /BIP/ oraz w siedzibie Urzędu Miasta w Szczawnicy w Zespole Rozwoju Lokalnego /I piętro, pokój nr 14/.

Ewentualne uwagi i propozycje zmian w przyjętym Uchwałą Rady Miasta dokumencie - Strategii Rozwoju Miasta Szczawnica - należy zgłaszać pisemnie do Burmistrza Miasta, ul. Szalaya 103, 34-460 Szczawnica